Ochranné opatření pro vstup na území České republiky

09.07.2021

Vstup do Česka od 9. 7. 2021

 

V České republice se jednotlivé země či území dělí dle míry rizika nákazy do těchto kategorií:

 * země/území s nízkým rizikem nákazy (zelené),
 * země/území se středním rizikem nákazy (oranžové),
 * země/území s vysokým rizikem nákazy (červené),
 * země/území s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červené) a
 * země/území s extrémním rizikem nákazy (černé).

Německo je v současnosti považováno za zemi s nízkým rizikem nákazy (zelená).

Osoby vstupující do České republiky, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech v zemích s nízkým nebo středním rizikem nákazy (zelená a oranžová kategorie), jsou povinny

* před vstupem na území České republiky předložit vyplněný příjezdový formulář https://plf.uzis.cz/
* před vstupem na území České republiky disponovat testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 (antigenní test ne starší než 48 hodin nebo RT-PCR test ne starší než 72 hodin); občané České   republiky a jejich spolucestující rodinní příslušníci s povolením k přechodnému pobytu na území ČR, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území ČR a cizinci s povolením k trvalému pobytu na území ČR mohou test absolvovat až do 5 dní po příjezdu na území ČR, pokud necestují ze zemí se středním rizikem nákazy hromadným dopravním prostředkem;
* předložit na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole doklad o vyplnění příjezdového formuláře, test na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2 nebo písemné prokázání, že se na danou osobu vztahuje výjimka.

Povinnost disponovat testem se nevztahuje na:

* osoby s dokončeným očkováním s certifikátem o dokončeném očkování vystaveným nebo uznávaným v České republice a
* osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 a disponují certifikátem o prodělaném onemocnění vystaveným nebo uznávaným v České republice.

Povinnost vyplnit příjezdový formulář a povinnost disponovat testem se nevztahuje mj. na:

* pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,
* občany EU včetně občanů ČR a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU, kteří tranzitují do 12 hodin přes Česko pozemní cestou a necestují-li ze země s extrémním rizikem nákazy,
* občany EU včetně občanů ČR a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU, kteří cestují pozemní cestou do nebo z České republiky na dobu nepřesahující 12 hodin nebo v případě cest do nebo ze sousedních zemí 24 hodin (tj. cesty do a z Německa jsou možné na dobu nepřesahující 24 hodin), necestují-li ze země s velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy,
* děti do dovršení 6 let věku a nezletilí s duševními poruchami (potřebné lékařské potvrzení vystavené anglickém jazyce),
* profesionální umělce a sportovce,
* přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranicí s Českou republikou do nebo ze sousedního státu,
* osoby cestující do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje.

Zpět na přehled